• Rozhodování sporů v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, vyjma spotřebitelských sporů.

  • Výhody rozhodčího řízení:
  • rychlost - rozhodčí řízení trvá zpravidla 6 – 8 týdnů
  • nižší náklady - poplatek za rozhodčí řízení činí 70% výše soudního poplatku
  • vykonatelnost - rozhodnutí rozhodce, tzv. rozhodčí nález, má stejné právní účinky jako pravomocné rozhodnutí soudu a je široce vykonatelné i v zahraničí
  • neveřejnost - rozhodčí řízení je na rozdíl od soudního projednávání neveřejné
  • neformálnost - rozhodčí řízení není na rozdíl od soudního řízení svázáno formálními postupy, což umožňuje rozhodci vést strany ke smírnému řešení
  • jednoinstančnost - rozhodčí řízení je na rozdíl od soudního řízení jednoinstanční, tzn., že doručený rozhodčí nález nabývá právní moci a není proti němu přípustné odvolání

rozhodčí doložka >>> více

právník, advokát, advokátka, zastupování v občanském řízení, sepisování smluv, právní pomoc